Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Musiikkitalon rakentaminen

Tontille esitetään rakennettavaksi Helsingin musiikkitalo. Suunnitelma perustuu kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Rakennukseen sijoitetaan konserttisali ja harjoitussalit toimisto- ja muine oheistiloineen Helsingin kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian yhteiskäyttöön. Lisäksi rakennuksessa sijaitsevat Sibelius-Akatemian opetustilat.

Tontilta myös puretaan tällä luvalla musiikkitalon alle jäävät, vanhat tavaramakasiinirakennukset. Rakennusten puiston puolelle jäävät, purettavat osat puretaan erillisellä luvalla.

Alueella on voimassa 27.2.2002 vahvistettu asemakaava nro 10920. Töölönlahden pysäköintilaitoksen asemakaava nro 10855 on vahvistunut 10.8.2001.

Hanke

Rakennuslupa käsitellään ns. kaksivaiheisena lupana (Maankäyttö- ja rakennuslain 134 §) niin, että nyt esillä olevassa lupahakemuksessa arvioidaan rakentamisen yleiset edellytykset rakennuksen sijoittumista, käyttötarkoitusta, rakennusoikeuden käyttämistä ja vaikutusta ympäristöön koskevien selvitysten perusteella. Muut asianomaista rakennusvaihetta koskevat toteutuspiirustukset ja selvitykset hyväksytetään ennen tätä koskevan työn aloittamista.

Rakennuksen konserttisalin näyttämötaso ja harjoitussalit lämpiöineen ja aputiloineen sekä Sibelius-Akatemian kirjasto sijoittuvat tasolle -4.0 (1. krs), jonka alapuolella on teknisiä tiloja käsittävä kellarikerros tasolla -9.0. Näiltä tasoilta on yhteydet erillisellä rakennusluvalla rakennettaviin asemakaavan mukaisiin huoltoajoneuvoliikenteelle varattuihin lastaustiloihin, jotka sijaitsevat Töölönlahdenkadun alla.

Tasolla -0.50 (2. krs) sijaitsee saleihin liittyviä oheistiloja ja Sibelius-Akatemian työhuonetiloja.

Taso +3.50 (3. krs) on Töölönlahden puoleinen sisäänkäyntikerros. Kerroksessa sijaitsevat yleisön päälämpiö, josta on käynnit konserttisaliin, wc- ja vaatetilat sekä ravintola. Sibelius-Akatemian puolella on opetustiloja. Keittiön varapoistumistiekäytävä ulottuu katualueelle Mannerheimintien alle asemakaavan mukaisesti. Kerroksesta on lisäksi yhteys erillisellä rakennusluvalla rakennettavaan asemakaavan mukaiseen maanalaiseen jalankulkutunneliin, joka johtaa suunnitteilla olevaan pysäköintiluolaan.

Tasolla +9.0 (4. krs) on Mannerheimintien puoleisen sisäänkäynnin tilat ja yleisön ylälämpiö, josta on käynnit konserttisalin parville, sekä lisäksi hallinnon työtiloja. Sibelius-Akatemian puolella sijaitsee työhuonetiloja.

Tasolla +12.5 (5. krs) on hallinnon työtiloja sekä konserttisalin oheistiloja. Sibelius-Akatemian puolella tasoilla +11.7 (5. krs), +15.8 (6. krs) ja +19.9 (7. krs) sijaitsee opetustiloja.

Rakennuksen julkisiin osiin ja työpaikkatiloihin on esteetön kulkumahdollisuus, josta on erillinen selvitys.

Rakennuksen julkisivut ovat pääosin esipatinoitua kuparilevyä ja lasia sekä vähäisiltä osilta ruostumatonta terästä ja kuparisäleikköä. Muuriaiheet ja sokkelit ovat luonnonkiveä. Rakennuksen korkeus noudattaa asemakaavaa ja sopeutuu viereisiin rakennuksiin ollen likipitäen yhdenmukainen Kiasman, museorakennuksen ja Finlandia-talon kanssa.

Rakenne- ja palotekniseen suunnitteluun on kytketty maankäyttö- ja rakennuslain 151 §:n mukainen ulkopuolisen asiantuntijatahon tarkastus.

Hankkeen vaikutusta alueen pohja- ja orsivesien käyttäytymiseen simuloidaan Töölönlahden alueen pohjavesien virtausmallilla.

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus


Aluetta on tutkittu osana Töölönlahden puistoaluetta 90-luvun puolivälistä alkaen. Tutkimustulokset on koottu yhteen kaupunkisuunnitteluviraston teettämän "Töölönlahden puistoalueen saastuneen maaperän ja sedimentin kunnostuksen yleissuunnitelma", Viatek Oy 31.8.1999.

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston toimeksiannosta on alueella tehty lisätutkimuksia. Tutkimusten mukaan kaivetut maat luokitellaan jätteeksi. Pitoisuuksien puolesta maat tulkitaan lievästi pilaantuneiksi.

Piha-alue

Tontin pihajärjestelyjen aiheita ovat viherkansi-, aukio-, saatto- ja liikennetilat, istutukset, vesiaiheet, ravintolan ulkotarjoilualue, maanalaisten tilojen kattoikkunat sekä muut ympäristöjärjestelyt, joiden ratkaisuja edelleen kehitetään jatkosuunnittelussa. Ratkaisut on sovitettava muihin julkisten tilojen ympäristöjärjestelyihin. Pihavalaistuksen suunnittelussa on otettava huomioon julkisivujen laajojen lasipintojen kautta välittyvä valo. Lisäksi valaistussuunnitelma on sovitettava ympäröivien julkisten alueiden valaistussuunnitelmiin.

Ajoyhteys

Ajoyhteys musiikkitaloon on erillisellä rakennusluvalla rakennettavan asemakaavan mukaisen maanalaisen tunnelin kautta, jonka sisäänkäynti on Karamzininrannan puolelta. Tunnelista on yhteys myös suunnitteilla olevaan pysäköintilaitokseen.

Musiikkitalon edusaukio Mannerheimintien puolella on asemakaavan mukaan varattu kevyen liikenteen käyttöön. Jatkosuunnittelussa on tutkittava mahdollisen ajoneuvoilla tapahtuvan saattoliikenteen vaatima tila tontilla turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Väestönsuoja ja pysäköinti

Pysäköintipaikat 81 kpl ja väestönsuojan suoja-ala 478 m2 sijoitetaan erillisellä rakennusluvalla rakennettavaan Töölönlahden pysäköintilaitokseen, joka noudattaa asemakaavaa nro 10855.

Koska pysäköintilaitos ei saadun tiedon mukaan valmistu rakennuksen käyttöönottoon mennessä, osoitetaan tilapäiset pysäköintipaikat 81 kpl Finlandia-talon pysäköintialueelle enintään vuoden ajaksi rakennuksen käyttöönotosta.

Lausunnot

- Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa 12.10.2005 antamassaan lausunnossa hakemuksen mukaista ensimmäisen vaiheen rakennuslupaa. Toisessa rakennuslupavaiheessa tulee ottaa huomioon lausunnossa esitetyt näkökohdat ja kehittää siinä osoitettuja suunnitelman osa-alueita, jotka koskevat mm. rakennuksen ilmettä kaupunkikuvassa, sisätilojen liittymistä ulkotiloihin, pihajärjestelyjä ja niiden laatua sekä sovittamista muihin julkisten tilojen suunnitteluun, liikennejärjestelyjen toimivuutta sekä maanalaista rakentamista.

- Kaupunkikuvaneuvottelukunta on käsitellyt hanketta 13.4.2005 ja 8.6.2005 ja toteaa lausunnossaan, että suunnitelma täyttää luvan myöntämisen edellytykset (1. vaihe). Jatkosuunnittelussa tulee kehittää mm. seuraavia osa-alueita: Mannerheimintien puoleisen sisäänkäynnin järjestelyjä käyttäen hyväksi maksimaalisen käyttäjävirran simulointia, sisätilojen liittymistä ulkotilaan, rakennuksen läpikulkuväylän houkuttelevuutta, opasteita ja informaatiotauluja aukioiden osana.

- Teknillinen neuvottelukunta toteaa 9.6.2005 antamassaan lausunnossa, että hanke täyttää luvan myöntämisen edellytykset (1. vaihe) seuraavin huomautuksin: Paloteknistä suunnittelua ohjaamaan ja tarkastamaan on kiinnitettävä ulkopuolinen asiantuntijataho. Rakennuslupaan liitetään tarpeelliset lupamääräykset koskien paloturvallisuutta sekä pohjaveden virtausta ja tasoa. Rakennesuunnitelmia tarkastamaan tulee kiinnittää ulkopuolinen asiantuntijataho.

Asiakirjoja on täydennetty teknillisen neuvottelukunnan edellä mainitun lausunnon edellyttämällä tavalla.

- Pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö ei puolla 5.10.2005 antamassaan lausunnossa väestönsuojan rakentamisen lykkäystä väestönsuojasuunnitelman keskeneräisyyden johdosta.

Koska väestönsuojan suoja-ala sijoitetaan yhteiskäyttöiseen väestönsuojaan, ei pelastuslaitoksen edellyttämiä sitoumuksia ole mahdollista saada kaikilta osapuolilta 1. vaiheen käsittelyyn mennessä. Asia on huomioitu lupamääräyksissä.

Naapureiden kuuleminen

Tontilla pidettiin katselmus 21.6.2005. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamiset perusteluineen

Hankkeessa on seuraavia vähäisiä poikkeuksia asemakaavasta.

Alimman kellarin korkeusasema ulottuu tasoon -9,0 tekniikan vaatimuksista johtuen. Asemakaavan mukaan rakennus saa ulottua tasoon -8,0 ja sen rakenteet tasoon -9,0.

Rakennuksen itäosan korkea massa ylittää rakennusalan rajan 1,3 metrillä ja matalampi massa 3,5 metrillä Töölönlahden suuntaan. Rakennusta on siirretty etäämmäksi Mannerheimintiestä ja suojellusta muurista, jotta vältytään niiden osittaiselta purkamiselta työmaan vuoksi.

Pihan kalteva puistokansi ja sen alapuolisten tilojen seinärakenteet ylittävät rakennusalan rajan enimmillään 5,0 metrillä. Seinälinja on sovitettu Kiasman seinälinjaan.

Esitetyt poikkeamiset ovat perusteltuja ja poikkeuksia voidaan pitää vähäisinä. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa haettuja poikkeamisia asemakaavasta.

www.musiikkitalo.fi - tiedotteet


Lupakuvat

 2189105a_julkisivut.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 2189105a_asemapiirustus.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 2189105a_1_kerros.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 raklautakunnan_poytakirja.pdf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Yhteensä 2 viestiä. Uusi viesti
Aurora Karamzinin perintö? Luunin että Aurora Karamzin lahjoitti maalaueen Helsingin kaupungille sillä ehdolla että siihen EI RAKENNETTAISI taloja! Ensin tuli Finalndia tali sitten uusi musiiki talo ja kohta ei Töölönlahden puistosta ole mitään jäljellä. Onko tämä oikein.
Kirjoittanut: Töölöläinen (29.08.2007 09:45)
Aurora voi sitten valittaa. Onneksi joku humalainen aiheutti suuren tulipalon 1800 luvulla, että Engel saatiin suunnittelemaan Helsinkiä, Aallon tuotteet voisi unohtaa.
Kirjoittanut: Stadilainen (29.08.2007 18:51)
raksa.info-numero:
1
 
11.11.2005
Arvioitu valmistumisaika:2010
Luvan hakija:Kiinteistövirasto
Lupanumero:2-1891-05-A
Lupatyyppi:A
Kaupunginosa:Kluuvi
Osoite:Mannerheimintie 13a Google Maps
Suunnittelija:Pulkkinen Mikko, arkkitehti, LPR-arkkitehdit Oy

Asemakaava:10920
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Kulttuuri- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YYO)