Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Musiikkitalon huoltotilan rakentaminen

Töölönlahdenkadun alle esitetään rakennettavaksi musiikkitaloon liittyvä, kaikilta osin maanalainen huoltotilarakennus, jossa on 4 kerrostasoa.

Musiikkitalon kellarikerroksen tasolle (-9.00) sijoitetaan lastaus- ja jätehuoltotilat. Huoltotunneli on tasolla (-10.20), johon ajetaan luiskan kautta.

1. kerroksen tasolle (-4.00) sijoitetaan lastaus-, varasto- ja teknisiä tiloja. Huoltotunneli on tasolla (-5.20), johon ajetaan luiskan kautta.

Ajoyhteys huoltotunneliin on vielä suunnitteilla olevan, asemakaavan mukaisen maanalaisen tunnelin kautta, jonka sisäänkäynti on Karamzininrannan puolelta. Tunnelista on yhteys myös suunnitteilla olevaan pysäköintilaitokseen. Tällä luvalla ei ratkaista maanalaisen ajoyhteyden rakentamista, mutta laaditut suunnitelmat osoittavat, että kaupunkikuvaa, julkista tilaa sekä puistoa koskevat toiminnalliset ja tekniset määräykset ja tavoitteet on mahdollista toteuttaa.

2. kerroksen tasolla (-0.10) on teknistä tilaa.

3. kerroksen tasolla (+3.50) on musiikkitalon vaatesäilytystilaa ja jalankulkuyhteys erillisellä rakennusluvalla rakennettavaan pysäköintilaitokseen.

Lausunnot

Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa 9.8.2006 antamassaan lausunnossa, että huoltotilan rakentamisen ajaksi Töölönlahdenkatu siirretään kulkemaan musiikkitalon tontin kautta. Muutoin huoltotila ei tule näkymään kaupunkikuvassa eikä edellytä puiden kaatamista. Kaupunkikuvaneuvottelukunta puoltaa hanketta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa 17.8.2006 antamassaan lausunnossa, että hanke poikkeaa vähäisissä määrin asemakaavan mukaisesta rakennusalasta itäosaltaan sekä asemakaavan määräämästä alimmasta korkeusasemasta. Huoltotilan ylimmän korkeusaseman osalta on otettava huomioon, että asemakaavan mukaisen Töölönlahdenkadun rakenteille jää riittävästi tilaa rakennusviraston edellyttämällä tavalla. Liikennelaitoksen ja YTV:n edellyttämiä sekä huollon ajoaukon kaupunkikuvallisten vaatimusten ja Hakasalmen puiston puiden varjelun edellyttämiä katukoron muutoksia ei huoltotilan korkeusasema estä. Kaupunkisuunnitteluviraston keskustaprojekti puoltaa musiikkitalon Töölönlahdenkadun alaisen huoltotilan hanketta ja siihen liittyviä vähäisiä poikkeuksia asemakaavasta edellä olevilla ehdoilla.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto toteaa 21.6.2006 antamassaan lausunnossa, että katu- ja puisto-osastolla ei ole huomautettavaa huoltotunnelin suunnitelmassa ilmoitettuihin korkoihin. Töölönlahdenkadun alittavan yhdyskäytävän yläpinta on lähimmillään vain noin 50 cm kadun pinnan alapuolella. Katu- ja puisto-osasto edellyttää, että yhdyskäytävän molemmille puolille rakennetaan vähintään 5 metriä pitkä siirtymälaatta tai muu vastaava rakenne tasaamaan painumia yhdyskäytävän ja muun katurakenteen rajakohdassa.

Naapureiden kuuleminen

MRL:n 133 §:n mukainen naapureitten kuuleminen on suoritettu rakennusvalvontaviraston toimesta.

Tontin 13/400/2 haltija, Eduskunta, huomauttaa suunnitelmista seuraavaa: Lupahakemuksen mukaisen hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida Eduskunnan maanalaisiin tiloihin johtava ajotunneli. Hanke ei saa vaarantaa Eduskunnan ajotunnelin toimivuutta tai teknistä kuntoa ja kulku ajotunneliin on turvattava myös lupahakemuksen mukaisen hankkeen rakennusaikana kaikissa olosuhteissa.

Muilla naapureilla ei ollut huomautettavaa suunnitelmista.

Rakenne- ja palotekniseen suunnitteluun on kytketty maankäyttö- ja rakennuslain 151 §:n mukainen ulkopuolisen asiantuntijatahon tarkastus.

Hankkeen vaikutusta alueen pohja- ja orsivesien käyttäytymiseen simuloidaan Töölönlahden alueen pohjavesien virtausmallilla.

Poikkeamiset perusteluineen

Hankkeessa on seuraavia poikkeuksia asemakaavasta: Huoltotilarakennuksen itäosa ylittää asemakaavassa määritellyn maarakennusalan vähäisessä määrin pysyen katualueella. Huoltotunnelin kaventaminen ja pidentäminen säästää Hakasalmen puistoa rakentamiselta. Rakennuksen kerrosala ei ylitä asemakaavassa rakennusalan rajoin merkittyä kerrosalaa.

Alimman kellarin korkeusasema ulottuu tasoon -10,2 tekniikan vaatimuksista johtuen. Asemakaavan mukaan rakennus saa ulottua tasoon -8,0 ja sen rakenteet tasoon -9,0.

Esitetyt poikkeamiset ovat perusteltuja ja poikkeuksia voidaan pitää vähäisinä.Lupakuvat

 2160106a_tun_leik.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 2160106a_tun_leik2.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 2160106a_tun_asemap.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 2160106a_tun_pohja.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 raklautakunnan_poytakirja.pdf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Tätä kohdetta ei ole vielä kommentoitu. Aloita keskustelu
raksa.info-numero:
2
 
01.09.2006
Arvioitu valmistumisaika:
Luvan hakija:Kiinteistövirasto
Lupanumero:2-1601-06-A
Lupatyyppi:A
Kaupunginosa:Kluuvi
Osoite:Töölönlahdenkatu Google Maps
Suunnittelija:Pulkkinen Mikko, arkkitehti, LPR-arkkitehdit Oy

Asemakaava:10920
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Katualue